Arbetssätt

Våra arbetssätt är faktabaserade och grundar sig på en djup förståelse av förutsättningarna inom välfärden och samhället. Vi anpassar vår metodik utifrån uppdragsgivarens behov och olika frågeställningar. Vi anpassar också vårt arbetssätt efter både frågeställning och uppdragsgivarens behov och vi är lyhörda för kulturella faktorer i de organisationer vi arbetar med. För att kunna åstadkomma detta eftersträvar vi ett nära samarbete med våra uppdragsgivare. Våra team kombinerar strategisk, medicinsk, analytisk och ekonomisk kompetens och vi använder oss av en välbeprövad metodik för att med strategisk rådgivning gå till botten med komplexa problem och utveckla faktabaserade och relevanta rekommendationer.

Principer för hur vi arbetar

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

Nära samarbete med våra uppdragsgivare

Vi föredrar en samarbetsmodell med täta avstämningar där tidiga insikter presenteras och diskuteras.

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

Stor respekt för organisationers förutsättningar och kultur

Vi är lyhörda inför olika förutsättningar och behov, och anpassar teamsammansättning och arbetssätt därefter.

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

Balanserad kombination av strategisk och medicinsk kompetens

Med våra konsulters olika bakgrund kan vi bidra med varierande perspektiv och insikter.

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

Fokus på att utvärdera och följa upp våra resultat

Vi eftersträvar vetenskapliga arbetssätt och publicerar ofta resultaten av vårt arbete tillsammans med våra uppdragsgivare.

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

Faktabaserade förslag och analyser

Vi har väl beprövade metoder för att bryta ned komplexa problem och utarbeta förslag. Vi har god erfarenhet  av både kvantitativ och kvalitativ analys.

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

Goda kontaktnät

Vi har regelbunden kontakt med ett flertal nationella och internationella forskargrupper, vårdgivare, beställarorganisationer och expertnätverk.