Stärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården

En stärkt kompetensförsörjning är en prioriterad fråga inom den överenskommelse som regeringen och SKL har slutit för åren 2015-2019 med målsättningen att förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa. Överenskommelsen utgör en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård och sker mot bakgrund av de utvecklingsområden som finns inom såväl förlossningsvården som andra insatser för kvinnors hälsa. Mot denna bakgrund har SKL under januari-mars 2017 genomfört en inledande studie som syftar till att ta fram en faktabaserad nulägesbeskrivning samt identifiera de viktigaste möjligheterna för en stärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården. Arbetet har bedrivits i nära dialog med företrädare för patienter, professioner och landsting och regioner.

Kunskapsunderlaget ”Stärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården – åtta möjligheter” finns att ladda ner till höger. Mer information om SKL:s satsning på kvinnors hälsa finns att läsa här.

Download