Helhet, hållbarhet och resultat – En guide för sociala investeringar

En social investering är en avgränsad satsning som i förhållande till ordinarie arbetssätt förväntas ge bättre utfall för satsningens målgrupp och samtidigt leda till minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt. Begreppet investering betonar det långsiktiga perspektivet liksom ett medvetet risktagande; att på ett strukturerat sätt satsa resurser för att uppnå ett visst resultat, utan att på förhand säkert veta att detta kommer att åstadkommas.

Under lång tid har det varit känt att förebyggande och tidiga insatser för att förhindra eller bryta en negativ social utveckling är mer effektiva än reaktiva och sena insatser. När arbetet med sociala investeringar började på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2011 pågick en diskussion om att förebyggande och tidiga insatser riskerade att tappas bort då det saknas ett investeringsperspektiv på det sociala området. Frågan var då vilka verktyg som kunde bidra till att motverka dessa negativa effekter av sektorisering och stuprörsbaserade driftsbudgetar med stort fokus på kortsiktiga kostnader och mindre fokus på effekterna av det som finansierades.

Ett utvecklingsarbete i syfte att hitta dessa verktyg startade och har fortsatt att förfinas sedan 2015, då de första överenskommelserna om intensivt utvecklingsarbete kring sociala investeringar skrevs under mellan två kommuner och Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL. Dessa överenskommelser har idag blivit tolv stycken, med tio kommuner och två landsting/regioner. Arbetet har resulterat i ett arbetssätt som syftar till att utveckla och förbättra förebyggande och tidiga insatser i kommuner och landsting/regioner, och har synliggjort de organisatoriska förutsättningar som krävs för att lyckas med detta. Även om resultatet är svårt att kvantifiera är bedömningen utifrån de lärdomar som gjorts att det i sociala investeringar finns stor potential att både åstadkomma förbättrade resultat för olika målgrupper, och samtidigt förbättra kostnadseffektiviteten i hur offentliga resurser används.

Lumell Associates har sedan 2011 samarbetat med SKL och ett flertal kommuner och landsting i utvecklingsarbetet kring sociala investeringar.

Under 2017 publicerade SKL den uppdaterade guiden ”Helhet, hållbarhet och resultat – En guide för sociala investeringar” utifrån arbetets lärdomar. Guiden vänder sig i första hand till samordnare eller ansvariga för sociala investeringar på strategisk nivå i kommuner och landsting/regioner med uppdrag att arbeta tvärsektoriellt inom organisationen.

Guiden går att läsa i sin helhet här

Download